❝Dorothy L. Sayers❞

EEN VOORBEELDVERTALING ✱ A SAMPLE TRANSLATION

Download this sample translation as pdf file (wth footnotes and additional layout) ✱ Deze voorbeeldvertaling als pdf-bestand downloaden (met voetnoten en extra layout):
 Dorothy L. Sayers PDF 

 

DOROTHY L. SAYERS

Dorothy Leigh Sayers (/ˈsɛərz/ sairz; 13 June 1893 – 17 December 1957) was a renowned English crime writer, poet, playwright, essayist, translator, and Christian humanist. She was also a student of classical and modern languages.

She is best known for her mysteries, a series of novels and short stories set between the First and Second World Wars that feature English aristocrat and amateur sleuth Lord Peter Wimsey, which remain popular to this day. However, Sayers herself considered her translation of Dante's Divine Comedy to be her best work.

 

She is also known for her plays, literary criticism, and essays.


sayerswomen Cover of Are Women Human?, which contains two of Sayers' feminist essays

Sayers's most notable religious book is probably The Mind of the Maker (1941) which explores at length the analogy between a human creator (especially a writer of novels and plays) and the doctrine of The Trinity in creation.

She suggests that any human creation of significance involves the Idea, the Energy (roughly: the process of writing and that actual 'incarnation' as a material object), and the Power (roughly: the process of reading and hearing and the effect that it has on the audience). She draws analogies between this ‘trinity’ and the theological Trinity of Father, Son, and Holy Spirit.

In addition to the ingenious thinking in working out this analogy, the book contains striking examples drawn from her own experiences as a writer, as well as elegant criticisms of writers who exhibit, in her view, an inadequate balance of Idea, Energy, and Power. 

She strongly defends the view that literary creatures have a nature of their own, vehemently replying to a well-wisher who wanted Lord Peter to "end up a convinced Christian”. "From what I know of him, nothing is more unlikely … Peter is not the Ideal Man".

Creed or Chaos? is a restatement of basic historical Christian Doctrine, based on the Apostles' Creed, the Nicene Creed, and the Athanasian Creed, similar to but somewhat more densely written than C.S. Lewis' Mere Christianity.

Both sought to explain the central doctrines of Christianity, clearly and concisely, to those who had encountered them in distorted or watered-down forms, on the grounds that, if you are going to criticize something, you had best know what it is first.

Her very influential essay The Lost Tools of Learning  has been used by many schools in the US as a basis for the classical education movement, reviving the medieval trivium subjects (grammar, logic, and rhetoric) as tools to enable the analysis and mastery of every other subject.

Sayers also wrote three volumes of commentaries about Dante, religious essays, and several plays, of which The Man Born to be King may be the best known.

Her religious works did so well at presenting the orthodox Anglican position that, in 1943, the Archbishop of Canterbury offered her a Lambeth doctorate in divinity, which she declined. In 1950, however, she accepted an honorary doctorate of letters from the University of Durham.

Her economic and political ideas are rooted in the classical Christian doctrines of Creation and Incarnation, and are very close to the Chesterton–Belloc theory of Distributism – although she never describes herself as a Distributist.

 

 

 

DOROTHY L. SAYERS

Dorothy Leigh Sayers (/ sɛərz / sairz; 13 juni 1893 - 17 december 1957) was een gerenommeerde Engelse misdaadschrijfster, dichteres, toneelschrijfster, essayiste, vertaalster en christelijke humaniste. Ze studeerde ook klassieke en moderne talen.

Ze is vooral bekend om haar detectiveverhalen, een reeks van romans en korte verhalen die zich afspeelden tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog met als protagonist de Engelse aristocraat en amateur-detective Lord Peter Wimsey. Deze zijn tot op de dag van vandaag populair. Sayers zelf echter beschouwde haar vertaling van Dantes Divina Commedia (De goddelijke komedie) als haar beste werk.

Ze is ook bekend door haar toneelstukken, literatuurkritiek en essays.


sayerswomenOmslag van Are Women Human? (Zijn vrouwen menselijk?), met daarin twee van Sayers' feministische essays

Sayers' opmerkelijkste religieuze boek is waarschijnlijk The Mind of the Maker (De geest van de schepper) (1941), waarin ze uitgebreid ingaat op de analogie tussen een menselijke schepper (en dan vooral een schrijver van romans en toneelstukken) en de doctrine van de Drievuldigheid in het scheppingsproces.

Ze wijst erop dat alle belangrijke menselijke creaties van betekenis de Idee, de Energie (kortweg: het schrijfproces en de daadwerkelijke 'incarnatie' als materieel object), en de Macht (kortweg: het lees- of hoorproces en het effect dat dit op het publiek heeft) impliceren. Ze maakt vergelijkingen tussen deze 'drievuldigheid' en de theologische Drievuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Naast het vernuftige denkwerk bij het uitwerken van deze analogie bevat het boek ook markante voorbeelden uit haar eigen ervaringen als schrijfster, evenals elegante kritiek op schrijvers die naar haar mening een ontoereikend evenwicht tussen Idee, Energie en Macht vertonen.

Ze verdedigt sterk de opvatting dat literaire creaturen een eigen wezen bezitten, en ze reageerde heftig op een welmenende fan die hoopte dat Lord Peter "uiteindelijk een overtuigde Christen zou worden”. "Voor zover ik hem ken is niets onwaarschijnlijker … Peter is geen Ideale Man".

Creed or Chaos? (Credo of chaos?) is een herformulering van de fundamentele historische christelijke doctrine, gebaseerd op de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Het boek is vergelijkbaar met C.S. Lewis' Mere Christianity (Onversneden christendom), maar is dichter geschreven.

Beiden trachtten de centrale doctrines van het christendom duidelijk en beknopt uit te leggen aan diegenen die er in vervormde of verwaterde vorm mee hadden kennis gemaakt. Ze gingen uit van de redenering dat áls je iets wil bekritiseren, je best in de eerste plaats weet wat het is.

Haar zeer invloedrijke essay The Lost Tools of Learning (Het verloren gereedschap van het leren)  werd in vele scholen in de Verenigde Staten de basis voor de beweging voor klassiek onderwijs, die de heropleving voorstond van de onderwerpen van het middeleeuwse trivium (grammatica, dialectica en retorica) als instrumenten voor de analyse en beheersing van elk ander onderwerp.

Sayers schreef ook drie banden met commentaren op Dante, religieuze essays, en een aantal toneelstukken, waarvan The Man Born to be King waarschijnlijk het bekendste is.

Haar religieuze werken gaven de orthodoxe Anglicaanse positie zo goed weer dat de aartsbisschop van Canterbury haar in 1943 een Lambethdoctoraat in de godgeleerdheid aanbood, dat ze weigerde. In 1950 daarentegen aanvaardde ze een eredoctoraat in de letteren van de universiteit van Durham.

Haar economische en politieke ideeën zijn geworteld in de klassieke christelijke doctrines van de Schepping en de Menswording. Hoewel ze zichzelf nooit een distributiste noemde, staan haar ideeën zeer dicht bij de theorie van het distributisme van Chesterton en Belloc.

 

 

 
 
 
 

SERVICES

 
<b>Translation English to Dutch</b>

Translation English to Dutch

Rate for a translation like this
is EUR 0,10 per word.

Contact me for a free quote!

<b>Vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands</b>

Vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands

De prijs voor een vertaling zoals deze
is EUR 0,10 per woord.

Contacteert u me voor een gratis offerte!

 
 

Leave a comment